Πολιτική Ποιότητας για ISO 9001

Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της.
 • Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των συνοδευόμενων προϊόντων της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη με διαρκείς ελέγχους
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών, αλλά και των προϊόντων που τις συνοδεύουν, ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Την επικοινωνία της πολιτικής της ποιότητας προς το προσωπικό της, τους προμηθευτές και τους πελάτες της
 • Για αναθεώρηση και βελτίωση της πολιτικής της, όπου και όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.

Τα παραπάνω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY τα επιτυγχάνει μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών.
 • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας.
 • Της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εργασίας τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου.
 • Της διατήρησης του υψηλού επιπέδου των στελεχών και συνεργατών της μέσω διαρκούς βελτίωσης
 • Της συνεχούς μέτρησης και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και εργασιών.
 • Της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών – προϊόντων και εσωτερικών εργασιών της εταιρίας αποτελεί κύριο μέλημα της Swedish Systems Security και φιλοσοφία κάθε στελέχους και συνεργάτη της.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας

 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού της αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY στοχεύει στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλεια και Υγεία οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα όρια που θέτει η νομοθεσία.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY υιοθετεί μια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα της Ασφάλειας και Υγείας κατά τη λήψη των αποφάσεων, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εφαρμόζει το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Τα στελέχη της διοίκησης οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς.

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αποτελεί καθήκον πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία SWEDISH SYSTEMS SECURITY αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται στα εξής:

 • Να παρέχει υπηρεσίες τα οποία να συμμορφώνονται πλήρως με:
  • τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της σειράς ISO 14001
  • την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και κανονισμούς
 • Να χρησιμοποιεί υλικά, προϊόντα και ενέργεια με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς και να μειώνει τα παραγόμενα απόβλητα
 • Να καλλιεργεί κατάλληλη νοοτροπία ώστε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας να ενστερνισθεί την παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσής της
 • Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση,
 • Να προστατεύει το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση,
 • Να επιλέγει τους κατάλληλους για την κάθε περίπτωση προμηθευτές,
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης.

Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εξουσιοδοτεί την κα Ζωή Παπαδοπούλου ως υπεύθυνη για τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας

 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού της αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY στοχεύει στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλεια και Υγεία οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα όρια που θέτει η νομοθεσία.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY υιοθετεί μια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα της Ασφάλειας και Υγείας κατά τη λήψη των αποφάσεων, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εφαρμόζει το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Τα στελέχη της διοίκησης οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς.

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αποτελεί καθήκον πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.


Η Διοίκηση της Εταιρείας

Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία SWEDISH SYSTEMS SECURITY αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται στα εξής:

 • Να παρέχει υπηρεσίες τα οποία να συμμορφώνονται πλήρως με:
  • τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της σειράς ISO 14001
  • την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και κανονισμούς
 • Να χρησιμοποιεί υλικά, προϊόντα και ενέργεια με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς και να μειώνει τα παραγόμενα απόβλητα
 • Να καλλιεργεί κατάλληλη νοοτροπία ώστε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας να ενστερνισθεί την παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσής της
 • Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση
 • Να προστατεύει το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση,
 • Να επιλέγει τους κατάλληλους για την κάθε περίπτωση προμηθευτές,
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης.

Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εξουσιοδοτεί την κα Ζωή Παπαδοπούλου ως υπεύθυνη για τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική της SWEDISH SYSTEMS SECURITY κατά της ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η Διοίκηση της Εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY διατυπώνει την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, όπως αυτή υιοθετήθηκε, και προσδιορίζει το στόχο και τις βασικές αξίες που διέπουν τη δράση της στον τομέα αυτό..

Η Διοίκηση της εταιρίας , επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε θέματα που άπτονται της πρόληψης και καταπολέμησης της δωροδοκίας και τη βούλησή της να δρα συνειδητά και υπεύθυνα στον τομέα αυτό έχει διατυπώσει την παρούσα πολιτική την καταλληλότητα της οποίας ελέγχει ετήσια. Η παρούσα Πολιτική της Διοίκησης της SWEDISH SYSTEMS SECURITY καθορίζει τις δράσεις της στον χώρο όπου αυτή δραστηριοποιείται με στόχο την πρόληψη και αποφυγή της Δωροδοκίας. Τα στελέχη της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY χρησιμοποιούν την παρούσα Πολιτική ως οδηγό για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των δράσεων του συστήματος διαχείρισης ISO 37001:2016.

Κύριο μέλημα της SWEDISH SYSTEMS SECURITY κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, είναι η ευαισθητοποίηση και η αμετακίνητη προσήλωσή της σε θέματα που αφορούν την πρόληψης και καταπολέμησης της δωροδοκίας, αλλά και η εθελοντική της δέσμευση σε στρατηγικές που προασπίζονται και προάγουν τα συμφέροντα των Eργαζομένων, Συνεργατών, Προμηθευτών και Πελατών της στον τομέα αυτό.

 1. Η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY απαγορεύει ρητά την δωροδοκία σε οποιαδήποτε μορφή και τιμωρεί με πειθαρχικές ποινές όσους εργαζόμενους υποπίπτουν σε αντίστοιχο αδίκημα, ή διακόπτει την συνεργασία με προμηθευτές /υπεργολάβους.
 2. Η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY απαιτεί τη συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας που ισχύουν για την εταιρεία.
 3. η παρούσα πολιτική της SWEDISH SYSTEMS SECURITY θεωρείται ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό της εταιρείας και περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ·
 4. η πολιτική αυτή παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για τον καθορισμό, την επανεξέταση και την επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας ·
 5. μέσα από την πολιτική αυτή η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση ανησυχιών του προσωπικού για εντοπισμό κάθε πιθανότητας δωροδοκίας και την καταγγελία αυτών χωρίς φόβο αντιποίνων. Mπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη διαχείρισης συστήματος Αntibribery εσωτερικό τηλ. 2310272626 /e-mail για ανώνυμη καταγγελία ab@s-security.gr  
 6. αξιολογεί τους νεοπροσλαμβανομένους υπαλλήλους κάνοντας τεκμηριωμένη διερεύνηση αν έχουν υποπέσει σε αδίκημα δωροδοκίας σε προηγούμενες δουλειές τους , και μάλιστα η συγκεκριμένη δέσμευση αποτελεί μέρος της σύμβασης πρόσληψης.
 7. περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001.·
 8. εξηγεί την αρχή και την ανεξαρτησία της λειτουργίας κατά της δωροδοκίας ·
 9. εξηγεί την αρχή και την ανεξαρτησία της λειτουργίας κατά της δωροδοκίας ·

Η πολιτική κατά της δωροδοκίας :

 • είναι διαθέσιμη ως τεκμηριωμένη πληροφορία σε εμφανές σημείο όντος της εταιρείας και διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη,

«Για να υλοποιήσουμε όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις μας δεσμευόμαστε να τηρήσουμε αλλά και να υπερβούμε όλες τις απαιτήσεις των σχετικών νομοθεσιών και προτύπων και να καταβάλουμε αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας στον τομέα αυτό.

Η πολιτική κατά της δωροδοκίας κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού της SWEDISH SYSTEMS SECURITY και σε κρίσιμους συνεργάτες και υπεργολάβους μας. Η παραπάνω δέσμευση αποτελεί κύριο μέλημα της SWEDISH SYSTEMS SECURITY και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της.»

Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεμβρίου 2019

H Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Γενικός Δ/ντης

Βόντα Μάρθα

Γιώργος Γαλανός

Swedish Systems Security

 • Λεωφόρος Νίκης 3
 • ΤΚ: 54624, Θεσσαλονίκη
 • Γ.Ε.ΜΗ: 42167706000
 • Τηλ. 2310 272.626, 2310 274.747
 • FAX: 2310 277.308
 • GSM: 6945383132